Petroleum Zuid

 Film The Big Ask

 

Film over Petroleum Zuid

Acties voor een groene en sociale invulling

Dertig jaar lang is het de bedoeling geweest dat de overheid op Petroleum Zuid een park ging realiseren dat minstens de helft van de oppervlakte van het gehele gebied zou omvatten. In 2009 heeft de Vlaamse regering, ondanks hevig verzet van Natuurpunt Hobokense Polder en diverse milieu-, sociale- en jeugdverenigingen het bestemmingsplan gewijzigd: de 68 hectaren die ingekleurd waren op het gewestplan zijn toen  met één pennentrek herleid tot 0! Door dit besluit zijn planmatig 113 hectare ingekleurd als bedrijventerrein met aanhangend een voetbalstadion voor profploegen. Tekstueel is wel vastgelegd dat minstens 14,5 hectare van het gebied een natuurlijke verbinding moeten vormen tussen de Hobokense Polder en de groene delen van de Antwerpse ring. De Wolvenberg en de Schijnvallei. Deze voor de uitwisseling van dieren en planten erg noodzakelijke verbinding, uitwisseling die essentieel is om de natuurwaarde van de Hobokense Polder te behouden, is wel heel minimaal in omvang. Bovendien staat nog niet vast waar die natuurverbinding juist gerealiseerd gaat worden. Gezien de beperkte omvang van deze verbinding streeft Natuurpunt Hobokense Polder er naar om voor geheel het bedrijventerrein bijkomende maatregelen te bekomen die deze natuurverbinding moeten aanvullen en optimaliseren.

Een overzicht in omgekeerde chronologische volgorde:


juni 2012: extract uit ons verkiezingsmemorandum aan de Hobokense partijen

Petroleum Zuid  / Blue Gate Antwerp
Natuurpunt Hobokense Polder wenst een zo groen en multifunctioneel mogelijke invulling van het nieuwe bedrijventerrein.
Naast de 15 ha ecologisch verbindingsgebied moeten ook de overige terreinen zo groen mogelijk worden ingericht. Door dak- en gevelbegroening en natuurlijke infiltratiezones langsheen de wegen en op parkings kan de natuurlijke oppervlakte gemaximaliseerd en de negatieve impact op de aanwezige fauna en flora gemilderd worden.
De ontwikkeling van een grootschalig voetbalstadion vindt Natuurpunt Hobokense Polder ongewenst. In elk geval moet bij de plannen voldoende ruimte gereserveerd worden voor de ecologische verbinding tussen de Hobokense Polder en de groenzones langsheen de Ring, omdat deze net hier het meest kwetsbaar is. Bij een eventuele heraanleg van de zgn. “spaghettiknoop” dient de ecologische connectiviteit ook een prioritair aandachtspunt te zijn.
Daarnaast moet volgens Natuurpunt Hobokense Polder ook onderzocht worden of er binnen de huidige invulling of in de verdere toekomst ruimte kan worden voorzien voor getijdennatuur. Hierdoor zou Blue Gate kunnen bijdragen aan de ecologische connectiviteit binnen het Schelde-estuarium en aan de Vlaamse en Europese natuurdoelstellingen voor het estuarium (geactualiseerde Sigmaplan, Lange Termijnvisie Schelde-estuarium, Natura2000...).
Tevens moet de herinrichting maximaal inzetten op medegebruik door andere sectoren (bv. sportvelden op parkings en daken van bedrijfsgebouwen...), zodat de druk op de open ruimte elders afneemt.


mei 2012: Belangrijk maar bedreigd erfgoed

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw (VVIA) slaat alarm wegens het verdwijnen van belangrijk industrieel erfgoed in de site Petroleum Zuid. Lees meer op hun website of dit artikel.


23 maart 2011: Blue Gate Antwerp

De projectmaatschappij Go IPZ nv wordt op herdoopt in Blue Gate Antwerp nv


25/4/2010: Petroleum Zuid … één jaar later

Op initiatief van Groen!Antwerpen en Groen!Hoboken werd de laatste zondagnamiddag van april (Dag van de Aarde) een wandeling georganiseerd op en rond Petroleum Zuid. Klik hier voor een fotoverslag...
Het ATV-journaal kan je hier bekijken.

Hier werd ook onze actiefilm "Gene brol op de Petrol" in première getoond. Je kan hem hier zien.


20/5/2009: Zal Natuurpunt vertegenwoordigd zijn in de begeleidingscommissie ?

In het besluit van de Vlaamse regering is sprake van het oprichten van een begeleidingscommissie voor Petroleum Zuid. Deze zou als taak hebben het opstellen van een inrichtingsplan te begeleiden. Lees verder...


14/5/2009: Ludieke actie: Onze polder wordt geen eiland

Een avond met een terugblik op onze protestactiviteiten en een stand van zaken. Alle inlichtingen hier.


13/5/2009: Brownfieldconvenant IPZ goedgekeurd

De Vlaamse Regering stemt in met de sanering van 18 vervuilde terreinen, o.a. Petroleum-Zuid. Lees hier verder


5/5/2009: Beslissing van de Vlaamse Regering en ons persbericht hierop

Donderdag 30 april 2009 besliste de Vlaamse Regering principieel over de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Grosso modo wijzigt er wat Petroleum Zuid betreft niets aan het oorspronkelijke voorstel van de minister. Enkel volgende kleinigheden worden aangepast: Lees hier verder


8/4/2009: Overhandiging handtekeningen

We hebben er verscheidene maanden hard aan gewerkt: een petitie die ons alternatief voorstel promoot. Met heel wat succes overigens: 11.664 handtekeningen werden aan de minister overhandigd op 8 april 2009. Alle inlichtingen hier.


15/2/2009: Actiedag: Onze Polder is geen eiland

Hier vind je een beeldverslag van onze succesrijke actie op 15 februari 2009


Tot 31/3/2009: Petitie

Onze petitie werd op 31 maart afgesloten. We verzamelden 11.664 handtekeningen.


Tot 4/12/2008: Bezwaarschrift

In het kader van het openbaar onderzoek "Gewestelijk ruimtelijkuitvoeringsplan Grootstedelijk gebied Antwerpen" zonden we een bezwaarschrift in en riepen onze leden op hetzelfde te doen.


2008

Het Vlaamse gewest en de stad Antwerpen willen 68 hectare groene bestemming vervangen door een bedrijventerrein met zware industrie dat 113 hectare groot zou worden, naast mogelijk een voetbalstadion. Een deel van het gebied is intussen spontaan bebost. Van de al 30 jaar oude plannen om op Petroleum Zuid een park te realiseren is ineens geen sprake meer. Voor het natuurgebied Hobokense Polder is dit heel nefast. Een degelijke en erg noodzakelijke natuurverbinding met de ring, de Wolvenberg en de Schijnvallei wordt daardoor onmogelijk. Natuurpunt Hobokense Polder heeft een alternatief uitgewerkt waarin plaats voorzien is voor een hoogwaardige natuurverbinding, velden voor de amateursporter met een sportzaal, een park en een jongerencultuurzone. Alleen dit alternatief met 58 hectare zachte bestemmingen voldoet echt aan de noden van de natuur en de omwonenden. Dit wordt mee ondersteund door diverse organisaties, die samen het Petrolfront vormen.