banner

Onrust omwille van Maritieme Campus Antwerpen

25 januari 2024

CMB gaat niet in beroep bij raad van State

CMB heeft beslist af te zien van een jarenlange procedure bij de Raad van State en zal het MCA-broject niet in Antwerpen realiseren. Zij waren akkoord met een alternatieve locatie, maar wensen niet meer op de trage besluitvorming van de stad te wachten.
De site zal voorlopig met kleinschalige projecten ingevuld worden, waartegen we op industriegrond geen bezwaar kunnen hebben. We moeten wel waakzaam.

Eigen verslag van de bijeenkomst van 25/01/2024

10 oktober 2023

Toch een afgeslankt MCA bij de Hobokense Polder?

Vandaag lazen we een interview met Alexander Saverys naar aanleiding van de overname van Euronav door CMB.
De laatste alinea geeft duidelijk aan dat de stad voorlopig er niet in slaagt om de BP-grond terug over te nemen.

CMB had ook concrete plannen voor de bouw van de Maritieme Campus Antwerpen, waar Europese bedrijven samen aan innovaties zouden gaan werken voor groene scheepvaart. Die campus zou vlak bij de Hobokense Polder komen. Maar in mei van dit jaar heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen jullie vergunning vernietigd.
“Onze bouwvergunning is helaas vernietigd door een klacht van Natuurpunt. We zijn nu naar andere locaties aan het zoeken. Maar we laten de Hobokense Polder niet los. We blijven praten met alle instanties, over wat we daar alsnog kunnen realiseren. Intussen brengen we wel al veel expertise samen in onze Maritieme Citycampus in het gebouw van CMB in de Gerlachekaai in Antwerpen.”

We moeten waakzaam blijven.

25 mei 2023

Arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

In haar arrest van 25 mei 2023 vernietigt de Raad de omgevingsvergunning én stelt haar arrest in de plaats. Dat houdt in dat de vernietigingsprocedure hiermee definitief is afgerond en er in feite een weigeringsbeslissing voorligt. Er volgt dus geen herstelprocedure.

Hoewel onze advocaten nog grondigers door het vernietigingsarrest moeten gaan, houdt de Raad volgende redenering aan:

 • De adviezen van ANB en de POVC zijn als ongunstig én bindend te beschouwen. De provincie toont niet/onvoldoende aan waarom zij voorbijgaat aan deze adviezen, waarbij de vergunningsvoorwaarden onvoldoende zijn om de vastgestelde biodiversiteitseffecten tegen te gaan. Specifiek volgt de Raad de conclusie van ANB dat het project-MER steunt op onvoldoende en zelfs foutieve gegevens. Uit het vorige volgt ook dat de samenstelling van het dossier niet toelaat om een (verscherpte) natuurtoets of passende beoordeling te maken.
 • De provincie toont niet aan op welke manier het aangevraagde project volgens het GRUP als een toegelaten hoofdbestemming kan worden beschouwd. Het R&D-oogmerk van het project is dan ook fundamenteel in strijd met de bestemmingsvoorschriften van het onderliggende GRUP. Het feit dat sommige aspecten van de hoofdactiviteit ‘onderzoek en ontwikkeling’ onder te brengen zouden zijn onder een toegelaten hoofdactiviteit (productie en verwerking van goederen, productie van energie/energierecuperatie…) doet daaraan geen afbreuk.
 • In eenzelfde lijn, blijkt niet dat het project een ‘watergebonden karakter’ heeft. De vereiste van een ‘watergebonden karakter’ uit het GRUP is hierbij niet gelijk te stellen met de vaststelling van de verwerende partij dat de ligging aan de Schelde essentieel is voor de ontwikkeling van het project of de overweging dat er een duidelijk verband is met de maritieme sector.
 • Ook het bedrijfsrestaurant wordt geviseerd, waarbij blijkt dat het restaurant meer is dan een zuiver complementaire dienst en ook ‘externe’ gebruikers kan bedienen. Hetzelfde geldt voor de kantoorruimtes, die autonoom zijn (en zo haaks staan op het GRUP).
 • Ten slotte stelt de Raad ook vast dat de Provincie onbevoegd was om een beslissing te nemen. Het project omvat namelijk een Vlaams Project, waarover enkel de Vlaamse overheid een uitspraak kon doen.

Het arrest is een goede zaak voor de bescherming van de Hobokense Polder. Niet alleen is er sprake van een indeplaatsstelling, waardoor de omgevingsvergunning finaal is geweigerd, ook wordt het voor de aanvrager bijzonder moeilijk om een herwerkt project uit te werken dat wél verenigbaar zal zijn met de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP. Dit laatste kan enkel na een aanpassing van het GRUP, wat evenmin evident zal zijn.

17 maart 2023

Zitting van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

We krijgen vandaag bericht dat onze zaak zal behandeld worden in de zitting van 13 april 2023 om 10u30. Waarschijnlijk is het dan nog enkele weken wachten op de uitspraak.

24 juli 2022

De stad overweegt een alternatieve locatie voor MCA

Het kabinet van Schepen Annick De Ridder zond een persbericht waarin gewag wordt gemaakt van een verschuiving van de inplantingsplaats van de Maritieme Campus naar een terrein tussen Schelde en Blue Gate. Ook wordt er gedacht om de oude BP-site te gebruiken voor stadsmagazijnen.
Dit geeft ons een sprankeltje hoop.

Lees onze nieuwsbrief

26 juni 2022

Natuurpunt trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Na bestudering van het dossier door onze raadslieden beslisten Natuurpunt Hobokense Polder vzw en Natuurpunt vzw naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te trekken.  

Lees onze nieuwsbrief

Ingediend verzoekschrift (pdf, 101 blzn, 26 juni 2022)

13 mei 2022

Provincie kent vergunning toe

Op 10 december 2021 tekenden Natuurpunt Hobokense Polder vzw en Natuurpunt vzw bij de provincie beroep aan tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van een Maritieme Campus. Ondanks negatieve adviezen van zowel de Vlaamse als de provinciale administraties wees de Deputatie van de provincie Antwerpen het beroep af en bevestigde ze de vergunning. Natuurpunt overweegt om opnieuw beroep aan te tekenen, nu bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Lees onze nieuwsbrief

Beslissing deputatie: toekenning vergunning (pdf, 89 blzn, 13 mei 2022)

6 februari 2022

Protestactie tegen het hoogbouwproject van de Maritieme Campus Antwerpen


Zondag 6 maart
Samenkomst om 14 uur op de Scheldekaai
ter hoogte van De Gerlachekaai 11

Geen hoogbouw in natuurgebied!

Natuurpunt is niet tegen het inhoudelijk project van deze campus, maar wel tegen de locatie die voor 90 % omringd is door natuur en de Schelde. De haven is voor zo’n watergebonden bedrijf veel logischer.
Bovendien blijken de regels van het beeldkwaliteitsplan van Blue Gate niet te gelden voor MCA, zodat zij letterlijk op een enclave binnen de natuur veel hogere gebouwen kunnen zetten dan wat verder afgelegen van de Hobokense Polder toegelaten is.

We protesteren bij het hoofdkwartier van CMB! Zie locatie.

Breng tekeningen mee van natuurlijke elementen die in de Hobokense Polder voorkomen: bomen, bloemen, Galloways, een vos, vogels, ... Graag een gekleurd blad gebruiken! We versieren er ter plekke dozen mee en maken een groene muur op de kaaien.

Smeer je stem: we zingen samen een protestlied.

We ontrollen een meterslange protestspandoek. We luisteren naar de Antwerpse rapster Hind Eljadid en bewonderen de tekenkunsten van Zahra Eljadid. We genieten van opzwepende djembémuziek.

Kom met je hele gezin, familie, buren, vrienden, ...
Hoe meer aanwezigen, hoe krachtiger onze proteststem !!!

Kom te voet, per fiets, met het openbaar vervoer... Parkeren betekent zoeken in de omliggende straten.

Een havenbedrijf hoort thuis in de haven!

 

Bekijk de video-oproep van Stefan

 

Downloadbaar propagandamateriaal:

5 januari 2022

Beroep Natuurpunt ontvankelijk

We kregen melding van het besluit van de Procincie dat ons bezwaar ontvankelijk en volledig werd verklaard. Nu het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek is afgerond, start de effectieve beslissingstermijn van de deputatie. De deputatie beschikt nu over een termijn tot en met 5 mei 2022 om een beslissing te nemen over de omgevingsvergunningsaanvraag. Tegelijkertijd zullen de verschillende instanties opnieuw advies kunnen verlenen.

Besluit Deputatie: Beroep in ontvankelijk en volledig

2 december 2021

Natuurpunt gaat in beroep

Natuurpunt Hobokense Polder vzw zal gebruik maken van haar beroepsrecht bij de Provincie Antwerpen. Wij hopen dat de provincie meer rekening zal houden met de bezwaren van haar eigen omgevingscommissie. Het uitoefenen van dit beroepsrecht schorst alvast de uitvoering van de vergunning.
Natuurpunt vzw en Bond Beter Leefmilieu tekenen eveneens beroep aan.

Zie hierover onze nieuwbrief.

Zie hier de te volgen procedure. 

Zie hier de tekst van het beroepsschrift. (10/12/2021, pdf, 86 blzn)

11 november 2021

De stad keurt het project MCA goed

Natuurpunt Hobokense Polder vzw heeft op 10 november kennis genomen van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen om vergunning te verlenen voor de bouw van de Maritieme Campus.   
Natuurpunt betreurt deze beslissing. Er werden 1.972 bezwaren tegen dit project ingediend. Natuurpunt verzet zich niet tegen de intenties van MCA, welke een verduurzaming van de scheepvaart beogen. Wel is de locatie zeer aanvechtbaar. De locatie wordt immers volledig omgeven door de Hobokense Polder. De geplande hoogbouw zal via licht- en lawaaihinder een zeer grote belasting betekenen voor dit erkend natuurgebied. Daarbij worden volgens ons regels overtreden betreffende de wetgeving op natuur en ruimtelijke ordening. Dit werd in een uitgebreid en sterk juridisch bezwaarschrift aan de stad kenbaar gemaakt. Ook het Agentschap Natuur en Bos gaf een negatief advies, alsook de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.
Natuurpunt gaat nu samen met haar raadslieden de beslissing van het Schepencollege grondig bestuderen en nagaan hoe men met de bezwaarargumenten is omgegaan. Mogelijk zal zij gebruik maken van haar beroepsrecht bij de Provincie Antwerpen. Het uitoefenen van dit beroepsrecht schorst alvast de uitvoering van de vergunning.

Zie persreacties

15 september 2021

Succesrijke bezwarencampagne

Van het kabinet van Antwerps schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder vernemen we dat volgende bezwaren werden ontvangen: 1685 schriftelijk, 93 digitaal, 15 identiek op papier, 179 via een petitie. Dit totaal van 1.972 is beduidend hoger dan de 1.447 van de eerste ronde. 

Ons standpunt is duidelijk: mooi project van CMB, maar op een totaal onaanvaardbare plaats. Na de beslissing van de stad zullen we met onze advocaten bespreken welke stappen verder nodig zijn, zoals in beroep gaan. Maar we zijn er van overtuigd dat ook de stad moet inzien dat deze locatie geen goede keuze is en het project op basis van de huidige wetgeving en ruimtelijke uitvoeringsplannen niet kan worden vergund.

Tweede aanvraag: Bezwaarschriften indienen 
(tot 16 augustus 2021)

Er zijn héél veel bezwaarschriften nodig, hoe meer hoe liever !

Het openbaar onderzoek naar de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag MCA is van start gegaan. Dat wil zeggen dat iedereen, ook jij, bezwaar kan aantekenen. Dat kan enkel in de wettelijk voorziene termijn tot en met 16 augustus 2021.
En er zijn héél veel bezwaarschriften nodig, hoe meer hoe liever ! 

Je kan op diverse manieren bezwaar indienen:

 • Rechtstreeks bij het Omgevingsloket. Dit laatste kan online, na aanmelding met je identiteitskaart of Itsme
 • Per brief aan: College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. Dienst Vergunningen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
 • Per e-mail aan: omgevingsvergunning@antwerpen.be

Instructies vind je ook op de site van de stad Antwerpen

Wat zet ik in mijn bezwaarschrift?

Wees zo concreet mogelijk

 • Bezwaar projectnummer OMV/2021098517
 • Uw naam, voornaam en adres
 • Omschrijf duidelijk de reden van uw bezwaar
 • Sluit de brief of mail af met de datum
 • Onderteken bij verzending per post

En als je argumenten zoekt of een voorbeeld van een bezwaarschrift wil, kan je er hier een downloaden. Je kan die modelbrief naar eigen inzicht wijzigen en aanvullen. Verwijder alle rode richtlijnen. Dan kan je je bezwaar opzenden, mailen of via het omgevingsloket invoeren.

Online je bezwaarschrift opmaken

Hieronder kan je online zelf je bezwaarschrift opmaken en indienen

We hebben het voor iedereen gemakkelijk en eenvoudig gemaakt. Je kan je bezwaarschrift hieronder online zelf opmaken én indienen. 

Jij kiest zelf een aantal argumenten uit de lijst en vult eventueel aan met eigen argumenten.

Als je dicht bij de locatie woont, vermeldt dit dan zeker. Ook als er andere redenen zijn om jouw 'belang' aan te tonen. 

Als je daarna klikt op de knop 'Versturen' wordt je bezwaarschrift onmiddellijk verstuurd naar de Dienst Omgevingsvergunningen van de stad Antwerpen. Je krijgt zelf via email een kopie.

Doe het nu even, het is voor jou maar enkele minuutjes van je tijd. Maar hoe meer bezwaarschriften er worden ingediend hoe beter voor de Hobokense Polder. 

20 juli 2021

MCA: nieuwe aanvraag, nieuw verzet

Reslea (de vastgoedfirma van CMB) diende een nieuwe aanvraag in om op het terrein, omgeven door de Hobokense Polder, een Maritieme Campus Antwerpen (MCA) te bouwen. De plannen zijn amper aangepast, zodat waarschijnlijk de nadelige effecten op dit beschermd natuurgebied NIET naar een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht. Het openbaar onderzoek is begonnen op 18 juli en bezwaren moeten ten laatste op 16 augustus ingediend zijn.

Wie wil, kan zelf al aan de slag: de volledige aanvraag staat op het Omgevingsloket. Hier kan ook een bezwaar ingediend worden. Een bezwaarschrift indienen is zeer belangrijk, want het is het enige juridische voorwerp waarmee de overheid die de vergunning moet  afleveren (de stad Antwerpen dus) rekening moet houden.

Lees onze volledige nieuwbrief.

Spoedig zal je hier een nieuw modelbezwaarschrift kunnen invullen.

27 mei 2021

MCA ÷ 2 = n²

Natuurpunt maakte een analyse van het MCA-project en deed onderzoek naar mogelijke alternatieven, waarbij er geen negatieve impact op de natuur en het milieu zou zijn.

In een eerste alternatief toekomstplan voor de oude BP-site wordt gesteld dat het niet-bouwen een geweldig project zou zijn. Zo kan op de gesaneerde grond een nieuw stuk natte natuur van 3,5 ha worden gerealiseerd.

Indien na afweging van alle bepalende factoren dat plan niet weerhouden wordt, stelt een tweede alternatief plan voor om het MCA project op te splitsen. Eén deel, de kantoren en horeca, verhuist naar de publieke projectgronden op de kaaien ter hoogte van de ringsnelweg. Het ander deel (de werkplaatsen voor onderzoek en ontwikkeling) kan op de BP-site als een laag ‘landschapsgebouw’ worden ontwikkeld. Dit concept vermijdt hinder ten aanzien van de vogels en de vleermuizen, én creëert een nieuw stuk natuur bovenop het dak. Ook in deze aanpak kan een uniek overgangsbiotoop tussen Schelde en Hobokense Polder van zo’n 3,2 ha worden gerealiseerd. 

In beide toekomstperspectieven zal de negatieve impact op de Hobokense Polder vermeden worden, én wordt het natuurgebied uitgebreid. Kortom, het levert een sterkere natuur op! (n²) In een open brief aan de Stad Antwerpen licht Natuurpunt Hobokense Polder vzw deze visie uitvoerig toe en wordt zo aangetoond dat er wel degelijk haalbare en natuurvriendelijke alternatieven denkbaar zijn.

PS Het stadsbestuur heeft nooit gereageerd op deze brief.

26 maart 2021

Ons verzet tegen hoogbouw voor de Maritieme Campus kende veel bijval. 1447 bezwaarschriften werden ingediend. Onze petitie bereikt bijna 14000 handtekeningen. Ons lijvig en sterk juridisch onderbouwd bezwaarschrift moet invloed hebben. CMB heeft haar vergunningsaanvraag tijdelijk ingetrokken, officieel wegens het stikstofarrest. Zie ook dit krantenartikel.

Toch zou CMB op korte termijn opnieuw een vergunningsaanvraag willen indienen. De strijd is dus nog lang niet gestreden. Meer info vind je in onze speciale nieuwsbrief.

Eerste aanvraag: Bezwaarschriften indienen
(tot 20 februari 2021)

Er zijn héél veel bezwaarschriften nodig, hoe meer hoe liever !

Het openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunningsaanvraag MCA is van start gegaan. Dat wil zeggen dat iedereen, ook jij, bezwaar kan aantekenen. Dat kan enkel in de wettelijk voorziene termijn tot en met 20 februari 2021.
En er zijn héél veel bezwaarschriften nodig, hoe meer hoe liever ! 

Je kan op diverse manieren bezwaar indienen:

 • Rechtstreeks bij het Omgevingsloket. Dit laatste kan online, na aanmelding met je identiteitskaart of Itsme
 • Per brief aan: College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. Dienst Vergunningen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
 • Per e-mail aan: omgevingsvergunning@antwerpen.be

Instructies vind je ook op de site van de stad Antwerpen

Wat zet ik in mijn bezwaarschrift?

Wees zo concreet mogelijk

 • Bezwaar projectnummer OMV/2020150461
 • Uw naam, voornaam en adres
 • Omschrijf duidelijk de reden van uw bezwaar
 • Sluit de brief of mail af met de datum
 • Onderteken bij verzending per post

En als je argumenten zoekt of een voorbeeld van een bezwaarschrift wil, kan je er hier een downloaden (tot 20 februari). Je kan die modelbrief naar eigen inzicht wijzigen en aanvullen. Verwijder alle rode richtlijnen. Dan kan je je bezwaar opzenden, mailen of via het omgevingsloket invoeren.

NIEUW - Online bezwaarschrift opmaken

Hieronder kan je online zelf je bezwaarschrift opmaken en indienen

We hebben het voor iedereen gemakkelijk en eenvoudig gemaakt. Je kan je bezwaarschrift hieronder online zelf opmaken én indienen. 

Jij kiest zelf een aantal argumenten uit de lijst en vult eventueel aan met eigen argumenten. Als je dicht bij de locatie woont, vermeldt dit dan zeker. Ook als er andere redenen zijn om jouw 'belang' aan te tonen. 

Als je daarna klikt op de knop 'Versturen' wordt je bezwaarschrift onmiddellijk verstuurd naar de Dienst Omgevingsvergunningen van de stad Antwerpen. Je krijgt zelf via email een kopie.

Doe het nu even, het is voor jou maar enkele minuutjes van je tijd. Maar hoe meer bezwaarschriften er worden ingediend hoe beter voor de Hobokense Polder. 

22 januari 2021

Vandaag start het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning ingediend door MCA om hoogbouw in de Hobokense Polder te bouwen. Alle info is te vinden in het Omgevingsloket. Je kan via het omgevingsloket een bezwaar indienen tot 20 februari. Tekende je onze petitie nog niet? Doe het dan zeker nu.

Veel reacties op Facebook tonen aan dat de bezwaren van Natuurpunt niet altijd begrepen worden en men snel naar de kwaliteiten van het project overstapt.
Voor alle duidelijkheid: Natuurpunt is niet gekant tegen het project zelf. Onderzoek om de scheepsvaart milieuvriendelijker te maken kunnen we alleen maar toejuichen. De site zelf zal er zeker ook bij verbeteren: van kale pas gesaneerde bodem naar een mooi ingerichte, nuttig gebruikte economische locatie.

Probleem is echter de locatie. Al is de site zelf geen natuurgebied, het is wel voor 80% begrensd door natuurgebied. De hinder van de industriële activiteiten en de sterk toegenomen verkeersstroom zullen ver in het natuurgebied waarneembaar zijn. Volgens de plannen worden de meest lawaaierige activiteiten zo ver mogelijk van de te bouwen toren ingepland, dus het diepste in het natuurgebied. De toegangswegen lopen bovendien vlak langs een gevoelig moerasbiotoop. Daarbij komt lichtpollutie, barrièrevorming op de belangrijke trekvogelroute langs de Schelde, mogelijke droogtrekken van de moerassen tijdens de aanleg van de ondergrondse parkingplaatsen, verlies van broedgebied, visuele hinder van het landschap, verhoogde bezoekersdruk, …

De natuurwetgeving (artikel 26 van het Natuurdecreet) is daar erg duidelijk over: een overheid mag geen vergunning afleveren voor een activiteit die schade toebrengt aan gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk. De Hobokense Polder maakt deel van uit van dit netwerk.

Voor Blue Gate zijn voorschriften betreffende maximumhoogten, afstanden, bufferzones en een ecologische corridor naar de Hobokense Polder. Men rekent daar op termijn op 2000-2500 werknemers. Daarop is ook de ontwikkeling van de mobiliteit berekend. MCA voegt daar in de uithoek midden in natuurgebied plots 3000 werknemers aan toe (als het volledig project gerealiseerd is), hoeft zich blijkbaar niet te houden aan die hoogte- en afstandsregels en de beperking van kantoren.
Daarbij komt dat de huidige aanvraag slechts 1 van de in totaal 6 torens betreft, die op termijn kunnen komen, tot meer dan 70m hoogte. Nochtans is daar weinig van te vinden in het MER, enkel vermelding van het masterplan. Op vraag van de stad Antwerpen om het RUP te mogen aanpassen à la tête du client, gaf de Vlaamse regering vrijdag haar fiat. Ongepast vindt Natuurpunt. Zulke saucissonering is nochtans door Europese wetgeving verboden.
De stad zou moeten uitdeinen in de natuur, niet letterlijk nog eens een hoge muur opwerpen. Dit wordt een afschuwelijk voorbeeld van de Vlaamse ruimtelijke wanorde. Dit is in 2021 toch niet meer aanvaardbaar. Teken daarom onze petitie! Beter nog dien een bezwaar in (zie hoger).

5 augustus 2020

Vorig jaar is de voormalige BP-site (Castrol voor onze heel oud-gedienden) opgekocht door Reslea, de vastgoedpoot van CMB, de Compagnie Maritime Belge. Uiteraard een enorm grote speler. Voor degenen die daar interesse in hebben, zie bijvoorbeeld CMB en Familie Saverys.

Wij kunnen niet tegenhouden, dat op deze locatie een nieuwe bedrijvigheid komt. Alleen … deze zou wel enigszins verenigbaar moeten zijn met het natuurgebied dat deze Reslea/CMB site voor 80% zal insluiten. Sinds kort hebben wij enigszins zicht op hetgeen Reslea/CMB daar wil neerpoten. DIT IS ABSOLUUT NIET VERENIGBAAR MET DE NABIJHEID VAN EEN NATUURGEBIED!

Hierbij vindt u een impressie van wat het op termijn zou worden. Op termijn want dit zou in twee fasen gerealiseerd worden, waarbij Reslea/CMB hoopt volgend jaar al met de eerste fase te kunnen beginnen. Ze doen dat in twee fasen omdat het geheel niet verenigbaar is met de huidige bestemmingsvoorschriften van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (of hun eerste deel daarmede verenigbaar is, lijkt ons ook al heel twijfelachtig). Ze willen namelijk hun hoofdzetel op de De Gerlachekaai overbrengen naar deze voormalige BP-site, maar volgens het GRUP mag op deze locatie, zoals overal op Blue Gate maar in beperkte mate kantoorruimte gerealiseerd worden. Het is duidelijk dat CMB beoogt om op termijn het Ruimtelijk Uitvoeringsplan te laten aanpassen door politici die hun genegen zijn.

Zovele jaren na 'Polderstad' en de Groep I moeten we dus terug op de barricaden gaan staan om dit voor de Hobokense Polder nefast plan een halt toe te roepen! Als eerste aanzet daartoe verspreiden we vandaag deze persnota.

Jouw mening? Geef ze, klik op onderstaand kaartje