banner

Beheer van de Hobokense Polder

Het sociale beheer

De Hobokense Polder ligt midden in een stedelijke omgeving. Het heeft een belangrijke recreatieve functie als wandelgebied. De hier aanwezige rust en natuur zijn elders in de stad niet of nauwelijks aanwezig. Niettegenstaande een volledige openstelling nadelig kan zijn voor de natuur, opteert Natuurpunt Hobokense Polder voor een open natuurgebied, waar iedereen welkom is. Het sociale beheer beoogt enerzijds het comfort van de bezoeker/wandelaar te verzekeren en anderzijds mogelijke negatieve effecten van recreatie op de natuurwaarden tot een minimum te beperken.

Wat houdt dit in en waar is het zichtbaar?

 • De belangrijkste realisatie van het sociale beheer is de aanleg en bewegwijzering van de wandelpaden. Door het aanleggen en onderhouden van (relatief) goed begaanbare paden trachten we de verstorende werking van de recreatie ruimtelijk te beperken. Het wandelpad heeft als bedoeling de recreant door het gebied te leiden en
  hem daarbij de mooiste plekken te tonen. Indien dit lukt zal de wandelaar niet geneigd zijn het pad te verlaten en wordt verstoring tot een minimum beperkt. Zonder wandelpad zou het grootste deel van de centrale polder in de winter voor de meeste mensen onbereikbaar zijn.
 • De vogelkijkhut aan het Broekskot, het kijkscherm en KIJK.punt aan het Rallegat passen in dezelfde strategie. Laat zoveel mogelijk mensen genieten van het waterleven op het Broekskot, zonder dit te verstoren. Het aantal broedende en pleisterende watervogels is na de afwerking van de kijkhut duidelijk toegenomen.
 • Toegangs- en educatieve borden hebben als bedoeling de wandelaar te informeren over regels in het natuurgebied, enkele aspecten van de natuur zelf en het reilen en zeilen van de Hobokense Polder en de vereniging.
 • Met de bouw van KIJK.punt en het bijbehorende pad wordt een aanzet gegeven om de Hobokense Polder ook toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers.
 • Als gevolg van de erkenning als natuurreservaat zijn een aantal verbodsbepalingen wettelijk van kracht in de HobokensePolder. Het is o.a. verboden:
  • om van het wandelpad af te wijken zonder schriftelijke toelating van de conservator.
  • om infrastructuurwerken (gebouwen, wegen, pijpleidingen, ...) uit te voeren (met uitzondering van wandelpaden, kijkhutten, kijkschermen e.d.).
  • om het terrein betreden met gemotoriseerde voertuigen en activiteiten te ontplooien die de rust in het gebied zouden kunnen verstoren (m.u.v. natuurbeheeractiviteiten).
  • om planten en dieren te doden, verstoren, vernietigen of beschadigen (m.u.v. activiteiten in het kader van natuurbeheer).
  • om honden of ander huisdieren te laten loslopen.