banner

Beheer in de Hobokense Polder

Om de toegankelijkheid van de Hobokense Polder te verzekeren en de beoogde biodiversiteit te behouden of versterken is natuurbeheer noodzakelijk.

Het beheerplan uit 1997 heeft als doelstellingen:

  1. het creëren van een vrij toegankelijk natuurgebied in een stedelijke omgeving
  2. het behoeden en versterken van het open water en het meorasachtig karakter van het gebied
  3. het behouden van een gevarieerd landschap
  4. het behouden en verhogen van de soortenrijkdom

Het sociale beheer richt zich op de aanleg en onderhoud van de wandelpaden, het plaatsen van educatieve panelen en infrastructuur (kijkhut, kijkwand...).

Het natuurbeheer in strikte zin streeft naar het behoud en de versterking van de verscheidenheid in het landschap. Zonder menselijk ingrijpen zou de gehele Hobokense Polder op termijn evolueren naar bos. Karakteristieke planten- en diersoorten van graslanden, ruigten en moerassen zouden hierdoor verdwijnen. Door regelmatig ingrijpen onder vorm van maaien en kappen wordt deze ontwikkeling plaatselijk tegengegaan en ontstaan graslanden en ruigten. Sinds 1999 worden ook grote grazers ingezet in het natuurbeheer: momenteel worden 25 ha van de Hobokense Polder jaarrond begraasd door 6 Galloway-runderen en 4 Konik-paarden. Toch krijgt de natuur op meer dan 100 ha vrij spel, hier wordt niet ingegrepen.

Het natuurbeheer wordt uitgevoerd tussen eind juni en eind maart. Tijdens het groei- en broedseizoen (april – juni) wordt er niet gewerkt om de verstoring te beperken.  

Voor deze werkzaamheden beschikt de Natuurpunt-Hobokense-Polder over een uitgebreid gamma beheersmateriaal én een harde kern vrijwilligers die het beheerswerk een warm hart toe dragen. Ze kunnen echter steeds wat hulp gebruiken! Wie zin heeft in een ontspannende werkdag in de natuur en enkele uren tijd heeft om te maaien, rakelen of zagen is van harte welkom!

Beheerovereenkomst en -plan

Monitoringsrapport 2011

Jaarrapporten aan ANB: